ana sayfa
alış veriş
yeme - içme
konaklama
bozburun'da emlak

bozburun’da yaşam
gezilecek yerler
mavi yolculuk ve guletler
bozburun batığı
bozburun'da yatırım

bozburun’dan haberler
foto galeri
bozburun’a ulaşım
biz kimiz?
iletişim
Selimiye Dalýþ Okulu Hizmetinizde

Selimiye, Bozburun'un 5km doðusunda, Marmaris'in 44km güneybatýsýnda yeralan, ormanlarýn ve denizin içiçe olduðu, sýcak ve sakin bir balýkçý köyüdür. Kurulan mahalli pazarlarda bölgenin en taze ürünlerini, el sanatlarýný inceleyebilir, Türk konukseverliðinin tadýna varabilirsiniz.

Selimiye koyunun berrak sularý balýk çeþitlerinin çokluðu ve renkli manzaralarýyla sualtý dalýþ sporlarý için de ideal bir ortam teþkil eder.

2008 yaz sezonu baþýnda açýlan Selimiye Dalýþ Okulu, Selimiye sahillerinin sualtý güzelliklerini ve  gizem dolu tarihini  keþfetmek isteyen ziyaretçiler için eþsiz bir fýrsat. Dalýþ okulu ile irtibata geçmek için kendilerine 0532 624 70 13 veya
0532 333 48 64 numaralý cep telefonlarýndan ulaþabilirsiniz.


Dünyanýn En Zenginleri Bozburun’u Tercih Etti

Bozburun halký 7 Ekim sabahýna büyük bir þaþkýnlýkla uyandý. Dünyanýn en güzel koylarýndan birine sahip olan yarýmadanýn açýklarýnda helikopterler, iki tane devasa yatýn üzerinde sortiler gerçekleþtiriyordu. O yatlar koya ne zaman girmiþti, hangi önemli kiþilere aitlerdi ya da niçin Bozburun koyunda demirlemiþlerdi? Kimsenin, hatta her þeyi irdelemesiyle ünlü Türk medyasýnýn bile haberi yoktu.


Bill Gates, eþiyle
Bozburun'u keþfediyor.
Gerçek birkaç saat sonra ortaya çýktý. Forbes dergisine göre 46,5 milyar dolarlýk servetiyle dünyanýn en zengin insaný olan William (Bill) Gates, Bozburun limanýna ayakbastý ve eþiyle kasabayý dolaþmaya baþladý. Belediye binasýnýn karþýsýnda bulunan Atatürk heykelinin etrafýna dizilmiþ tarihi eserleri inceleyen Gates, daha sonra eþiyle alýþveriþ yaptý. Türk basýnýnýn, dünyanýn en zengin adamýnýn Bozburun ’da olduðundan haberi yoktu. Basýn gibi önceden bu ziyaretten haberi olmayan Bozburun halký Gates’in aralarýnda dolaþtýðýný bilmiyordu. Herhalde Gates’de uzun süredir ihtiyaç duyduðu sakinliði Tanrý’nýn Türk insanýna armaðaný olan yeryüzü cenneti Bozburun’da buldu. Ziyaretini bir gün daha uzatan Gates, ertesi akþam Bozburun Restoran’da Ege’nin lezzetli balýklarýnýn keyfine vardý. Yemekte keyifli olduðu gözlenen Gates, daha sonra kendisini ve eþini almaya gelen Zodiac bota binerek, yatýna geri döndü.

Bill Gates, Bozburun’un dillere destan güzelliðini keþfetmeye gelen sayýsýz ziyaretçiden biri. Resimlerini sevgili diþ doktorumuz Sertaç Bektaþ , kendisinden izin alarak çekti. Ona da bu güzel resimler için buradan teþekkür ediyoruz.

Abramovic'te Bozburun'u
tercih etti
Gates’in Bozburun ziyareti esnasýnda baþka bir devasa yat da Söðüt koyuna demirlemiþti. Yat, yine Forbes dergisine göre, 13,5 milyar dolar servete sahip, ünlü Ýngiliz klübü Chelsea’nin sahibi Rus milyarder Roman Abramovich ’e aitti. Türk basýnýndan habersiz Bozburun’a gelen Abramovich, sakin ve keyifli bir tatil için Söðüt kasabasýný tercih etmiþti. Gün boyu yatýndan denize giren Rus milyarder, akþam saatlerinde kasabaya çýktý. Dükkânlarý dolaþan Abramovich daha sonra bir restoranda balýk yedi ve yatýna geri döndü.

Görüldüðü üzere Bozburun, Tanrý vergisi güzelliði, eþsiz koylarý ve misafirperver halkýyla dünya jet sosyetesinin tercih ettiði gözde mekânlardan biri. Onlar bu doðal mucizenin tadýný doyasýya çýkarýyorlar.

Bozburun, ayný cömertliði size de sunmaya hazýr… Bozburun’u keþfedin... 

Her türlü bilgi, yardým, destek ve sorularýnýz için buraya týklayarak iletiþim sayfamýzý ziyaret edebilirsiniz.
İletişim

Bozburun hak-
kında tüm soru
ve sorunlarınızı
bizlere iletebilir-
siniz.

İletişim formu
için hemen tıkla!
Bozburun’da
yatırım


Sizi Bozburun’da
bir ev veya arsa
sahibi olmaya
davet
ediyoruz...
Yaşam

Güzel insanların kasabası Bozburun'dan gerçek
insan

manzara
ları...
Email listemize katılın
   

Bu site Bozburun’da yaşayan Mimar Mete Tortop ve Mimar Yasemin Ertan tarafından hazırlanmıştır. Bozburun, Bordum, Datça ve Marmaris yakınlarında, henüz keşfedilmemiş, eşsiz güzellikte bir sahil kasabasıdır. Deniz, güneş, doğa, benzersiz koylar ve manzaralarla dolu Bozburun ile ilgili bilgi veya danışmanlık almak için buraya tıklayarak iletişim sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.