ana sayfa
alış veriş
yeme - içme
konaklama
bozburun'da emlak

bozburun’da yaşam
gezilecek yerler
mavi yolculuk ve guletler
bozburun batığı
bozburun'da yatırım

bozburun’dan haberler
foto galeri
bozburun’a ulaşım
biz kimiz?
iletişim


Mavi Yolculuk ve Guletler


Bursa’nýn iskenderi, Maraþ’ýn dondurmasý, Ýzmir’in kýzlarý… Bozburun denildiðinde ise, ilk akla gelen “guletler” oluyor. Bu küçük kasabaya baðlý (2004 yýlý liman kayýtlarýna göre) tam 183 gulet var... Kasabanýn nüfusunun yaklaþýk 1900 kiþi civarý olduðu düþünülürse her 10 kiþiye bir gulet düþtüðünü hesaplanabilir.

Gulet yapýmý, bir sanattýr. Bozburun halký da bir nesilden diðerine atalarýnýn bu sanat öðretisini taþýyor ve bu geleneði devam ettiriyorlar. Bir rivayete göre karþý komþu Simi’den Bozburun’a gelen ilk gulet ustalarý, bu sanatý kasaba halkýna öðretmiþ.

Bozburun, bugün dünyanýn dört bir tarafýndan gelen talebe yetiþmeye çalýþýrken guletin en kalitesini, sanatkâr ustalarýnýn ve iþçilerinin emekleriyle harmanlayýp müþterilerine sunuyor. O tersaneler hiçbir zaman boþ kalmýyor.

Guletler, en son teknolojiyle donatýlýyor. Radarýndan klimasýna her türlü imkânla zenginleþtirilen bu tekneler çok konforlu ve kaliteli olmalarýyla tanýnýyorlar.

Bozburun halký, guletleri üretmekle kalmayýp, onlarý ayný zamanda iþletiyorlar da… Denizciliði iyi bilen bu deniz insanlarý Marmaris, Bodrum gibi turistik yörelerde çalýþýyor ve bu konudaki engin tecrübeleriyle ülkemizde kaliteli turizmin timsalleri oluyorlar.

Bozburun guletlerinin hepsi birbirinden farklý... Artýk küreselleþmiþ dünyamýzýn olumsuz bir sonucu olan seri üretimin tek tiplileþmesi, Bozburun’da üretilen guletlerde görülmüyor. Çünkü onlar insan terinin, emeðinin, tecrübesinin ve yaratýcýlýðýnýn birer ürünü… Çünkü onlarýn hepsi birer sanat eseri… Bozburun halký, her sene geleneksel olarak gerçekleþtirilen “Gulet Festivali” ile aylardýr emek verdikleri eserlerini sergiliyor, diðer guletlerle yarýþýyor ve birer sanatçý ruhuyla ürettikleri eserlerini, bu defa mutlu ve huzurlu birer anne edasýyla seyrediyorlar.

Gulet, Bozburun halkýnýn çocuðudur. Bozburun halkýnýn enerjisini, yaþam sevincini ve neþesini taþýr… Kýsacasý gulet, Bozburun’dur...


Tekne Yapýmcýlarý

Ýsim Telefon
Ahmet Kaya 0252 4562195
Ahmet Kýlýnç 0252 4562221
Akif Gökçe 0252 4562317
Altan Þener 0252 4562194
Dursun Kaygusuz 0252 4562073
Ergül Þener 0252 4562649
Mehmet Can Yaþar 0252 4562539
Mehmet Uslu 0252 4562316
Muharrem Þener 0252 4562053
Oktay Ünlü 0252 4562616 - (542) 8300863
Ömer & faruk Orhan 0252 4562208 & 2078
Salih Cengiz 0252 4562427
Salih Uslu 0252 4562273
Salih Yiðit 0252 4562405
Selman Duran 0252 4562854
Talat Kaygusuz 0252 4562068
Turgut Öztekin 0252 4562318
Vedat Þengül 0252 4562168

Tekne Sahipleri

Ýsim Tekne adý Telefon
Adil Aþkýn 0252 4562383 & 84
Ahmet Kýlýç Kýlýç C 0252 4562221
Ahmet Sezgin Umut 0252 4562314
Ahmet Okter Pýnarým 0252 4562333
Ali Aþkýn Aþkýn Kaptan 0252 4564562040
Ali Gümay Gamze L 0252 4562351
Asým Okter 0252 4562339
Ali Þener 0252 4562417
Bayram Gökçe Özledim 0537 2437710
Bayram Ýlhan 0252 4562110
Bayram Okter 0252 4562339
Biray Eren 0252 4562205
Birol Gökçe Þahinoðlu 1 0252 4562215
Cemil Özdemir Özdemir C 0252 4562118
Duran Okder&Salih Okter Barýþ 3 0252 4562297&2138
Duran Okder Berduþoðlu 0252 4562360
Duran Gökçe Þahinoðlu 0252 4562216&17
Durmuþ Öztaþ 0252 4562303
Durmuþ/ Þakir/Sadi Çelik Çelik S 0252 4562179&90&2321
Dursun Ay Çobanoðlu 0252 4562235
Dursun Ay Tombiþ 0252 45636
Dursun Çelebi Alibabaoðlu 0536 3215157
Dursun&Mehmet Güleç 0252 4562263
Erdinç Yýlmaz YENÝ 0252 4562153
Ergül Þener Þener 0252 4562649
Ergül Þener Þenerman 0252 4562649
Faruk&Ömer Orhan 0252 4562208&78
Ferdi Uslu YENÝ 0252 4562169
Gulet Ltd Þti (Talat Kaygusuz) Oguzhan 0533 4139597
Gulet Ltd Þti (Talat Kaygusuz) Simgecan 0533 4139597
Hayati Gürbüz Prenses Begüm 0252 4562549 - 0542 6268461
Hidayet Þener Altan 96 0252 4562824&2194 - 0532 3161762
Hüseyin Kaya 2524562218
Kemal Gürkan 0252 4562223
Kemal Okter Mahir Bu 0252 4562070&2135
Mehmet Baþer Memoli 0532 7946244
Mehmet Can Yaþar 0252 4562539
Mehmet Demirel Yörükoðlu
Mehmet Demirel Mehmet Kaptan 4 0252 4562203 - 0532 4359288
Mehmet Kaygusuz Dursun Reis 0252 4562072
Mehmet Kaygusuz YENÝ 0252 4562072
Mehmet Gözütok Yýlmaz Kaptan 0252 4562112
Mehmet Gözütok YENÝ 0252 4562112
Mehmet Özçelik Harun C 0252 4562225
Mehmet Özçelik 0252 4562225
Mehmet Uslu Eserim Memo 0252 4562316 - 0542 6362157
Mehmet Yiðit 0252 4562233
Metin Uslu  Okan 0252 4562006
Muhammet Erol Zekioðlu 0252 2139&2079
Muharrem Þener Kemaloðlu 0252 4562053
Murat Okter 0252 4562350
Nail Turgut&Duran Gürkan 0252 4562246&02
Nail Ünlü  Evren 0252 4562134
Osman Kaya 0252 4562024
Özat Okter Tolgabey 0535 2434501
Ramazan Kaygusuz Anýlar 0252 4562234
Ramazan Þener Mavi boncuk 0252 4562032
Resul Günay M. Resul 0532 2016309
Sabahattin Özdemir Foto Morgana 0252 4562065
Salih Aþkýn Kocaoðlan
Salih Bulucu Kaptan Torbalý 0536 3112354
Salih Bulucu Tuga 0535 7009943
Salih Cengiz 252 4562427
Salih Gümay Alper 98 0252 4562301
Salih Ölmez Ramazanoðlu 0543 4855168
Salih Uslu Caferoðlu 3 0252 4562273
Salih Uslu Caferoðlu 5 0252 4562273
Salih Uslu Caferoðlu 6 0252 4562273
Salih Uslu Caferoðlu 0252 4562273
Salih Yýlmaz Akifoðlu 0252 4562163
Salih Yýlmaz Yýlmaz S
Salih Yýlmaz Agora
Seher Ünlü Serhat Bey 0252 4562160 - 0537 7626829
Süleyman Seven Seven L 0252 4562274
Süleyman Þener Caferoðlu
Þaban Kaya Asemsana
Þükrü Onat 0252 4562253
Talat Kaygusuz Oðuzhan 0252 4562068
Talat Kaygusuz&Halil Demirel Simge - Can 0252 4562068&69
Turgut Ay Nuray 0252 4562030
Turgut Ay 0252 4562181
Turgut Kaya First Choice 0252 4562095
Ümit Þener 0252 4562263
Ünal Gümüþ Gümüþoðlu 0252 4562201 - 0535 7965094
Vedat Þengül Deniz Kýzý 0252 4562168
Yaþar Akdeniz 0252 4562376
Yavuz Bozdemir Yarýmadalý 0542 6747329
Zafer Karayiðit Zafer Kaptan 0252 4562129&94 - 0544 6273906 
Zeki Okutucu&iÝyasDemircan 0256 4562588
Ziya Þener Ziya Efe 0252 4562442

Her türlü bilgi, yardým, destek ve sorularýnýz için buraya týklayarak iletiþim sayfamýzý ziyaret edebilirsiniz.
İletişim

Bozburun hak-
kında tüm soru
ve sorunlarınızı
bizlere iletebilir-
siniz.

İletişim formu
için hemen tıkla!
Bozburun’da
yatırım


Sizi Bozburun’da
bir ev veya arsa
sahibi olmaya
davet
ediyoruz...
Yaşam

Güzel insanların kasabası Bozburun'dan gerçek
insan

manzara
ları...
Email listemize katılın

Bu site Bozburun’da yaşayan Mimar Mete Tortop ve Mimar Yasemin Ertan tarafından hazırlanmıştır. Bozburun, Bordum, Datça ve Marmaris yakınlarında, henüz keşfedilmemiş, eşsiz güzellikte bir sahil kasabasıdır. Deniz, güneş, doğa, benzersiz koylar ve manzaralarla dolu Bozburun ile ilgili bilgi veya danışmanlık almak için buraya tıklayarak iletişim sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.