ana sayfa
alış veriş
yeme - içme
konaklama
bozburun'da emlak

bozburun’da yaşam
gezilecek yerler
mavi yolculuk ve guletler
bozburun batığı
bozburun'da yatırım

bozburun’dan haberler
foto galeri
bozburun’a ulaşım
biz kimiz?
iletişim


Gezilecek Yerler


Efendim, Bozburun’a geldiniz… Eðleniyorsunuz, deniz kenarýnda uzanýp kitap okuyorsunuz, Ege’nin keyfini çýkarýyorsunuz. Ama etrafta da görülmesi gereken birçok güzellik var. Eðer tarihi mekanlarý, gezip dolaþmayý ve deðiþik yerler keþfetmeyi seviyorsanýz iþte size bazý tavsiyeler...

Marmaris
Marmaris, tarih, doðal güzellikler ve sýnýrsýz eðlencenin birbirine karýþtýðý, inanýlmaz güzellikte bir kent.

Akdeniz ve Ege'nin birleþtiði, yemyeþil çam ve günlük ormanlarýnýn, masmavi koylara uzandýðý yerde kurulmuþ olan Marmaris, bir kez görenlerin hayran olduðu ve bir daha vazgeçemediði benzersiz bir tatil beldesi.

Marmaris, her yýl sayýsýz yerli ve yabancý turistin akýnýna uðrayan, ünü tüm dünyada duyulmuþ önemli turizm merkezlerimizden biri. Marmaris'e hem kara, hem deniz hem de Dalaman üzerinden (Marmaris'e 1 saat uzaklýkta) hava yoluyla ulaþmak çok kolay.

Hem sakin, huzurlu bir tatil geçirmek isteyenlerin, hem de hareketli, kýpýr kýpýr, eðlence dolu bir macera arayanlarýn bir araya gelebileceði nadir yerlerden biri Marmaris…

Marmaris'ten, tarihi ve doðal güzellikleriyle ün kazanmýþ birçok bölgeye günübirlik turlar bulmak mümkün. Özellikle yakýn koylara yapacaðýnýz tekne turlarý, tatilinizin en unutulmaz anlarý olacak.

Gündüzleyin; Turunç, Sedir Adasý, Çiftlik ya da istediðiniz diðer harika yerlerden birinde, Ege koylarýnýn en güzel mavi ve yeþil tonlarýnýn doya doya tadýný çýkaracaðýnýz bir turun ardýndan, günbatýmýna yakýn Marmaris'e geri dönmek, akþam serinliðinde, yat limanýnda yürümek ve alýþveriþ yapmak, ardýndan barlar sokaðýnda geçirilecek çýlgýn bir geceye hazýrlanmak Marmaris'te yapabileceklerinizin yalnýzca bir kýsmý.

Ýçmeler
Marmaris’te çýlgýn bir gece geçirdiniz, birazcýk sakinlik istiyorsunuz… Ýçmeler, tam size göre… Marmaris körfezinin batý ucunda yer alan bu eþsiz koy, elit bir tatil için vazgeçilmez bir turizm merkezidir.

Ýçmeler adýný kaynaðýný çamlardan alan Ýçmeler isimli bir su kaynaðýndan almýþtýr. Bu özel suyun sindirim sistemine iyi geldiði bilimsel olarak kanýtlanmýþtýr. Ýçmeler’in oldukça düzenli ve çekici bir sahil þeridi vardýr. Restoranlar, barlar, gece kulüpleri, eðlence ve alýþveriþ merkezleri kente ruh katar.

Ama içmelerin esas dokusu Sanatçýlar sokaðý’ndan gelmektedir. Sokakta geleneksel el sanatlarýndan Marmaris’li ressamlarýn resimlerine kadar pek çok sergi görülebilir. Ayrýca Botanik Parký’ndan hemen ileride kurulmuþ olan Su Parký, çocuklarýn akýnýna uðrayan eðlence merkezlerinden birisidir.

Ayrýca sahil þeridinin hemen arkasýna kurulmuþ olan Ýçmeler Köyü, otantik ve moderni bir arada sunan yapýsýyla turistlerin akýnýna uðramaktadýr. Buradan baþlayarak yürüyüþünüze devam ederseniz yol sizi apayrý bir dünyaya götürecektir. Daðlarýn buluþtuðu yerde göreceðiniz kanyon, sizin gibi macera tutkunlarý için apayrý bir deneyim olacaktýr.

Palamutbükü
Palamutbükü, Datça’nýn merkezine 25 km. uzaklýkta. Koyun açýðýnda küçücük bir ada bulunuyor. 2 kilometre uzunluðunda kum ve çakýl karýþýmý bir kumsalý olan Palamutbükü’nün denizi çok temiz. 25 metre netliðe sahip su, zýpkýnla balýk avcýlýðýna da çok uygun.

Sedir Adasý
Marc Anthonius ve Kleopatra’nýn büyük aþk yaþadýklarý, altýn rengi kumsallarýn içinde Roma Çaðý’ndan kalma harabeler ve at nalý þeklindeki antik tiyatronun bulunduðu Sedir Adasý, Marmaris’e 15 km uzaklýkta bir cennet parçasý...

Zeytin aðaçlarýyla kaplý adanýn kumsalý tek kelimeyle muhteþem. Oolotik adý verilen kendine has kumu ve türkuazdan laciverde uzanan benzersiz denizi, adayý gerçekten özel kýlýyor. Rivayete göre adadaki kum, Kleopatra ve Antonius için Mýsýr’dan özel olarak taþýnmýþ.

Knidos
Gökova’nýn güneybatý ucunda zamanýnýn en büyük þehirlerinden antik çaðýn önemli heykeltýraþý Preksiteles’in vataný olan Knidos’un kalýntýlarý yer alýyor. Bugün Knidos’a sadece deniz yoluyla ulaþýlabiliyor. Ayný binlerce yýl öncesinde de olduðu gibi…

Knidos, Halikarnassos’un “Altý Kent” ten çýkarýlýþýndan sona karada kalan tek kent. “Altý Kent”in en kutsal yeri, Apollon tapýnaðý burada yer alýyor. Heredotos’a göre Knidos, Sparta’dan gelen kolonistler tarafýndan kurulmuþ. Üç kapýya sahip kent surlarý iyi korunmuþ. Ancak kentin kuzeyindeki antik tiyatronun doðu kesimi tamamen yýkýlmýþ. Antik tiyatro 5 sýralý ve 2 diozomadan oluþuyor. Burada bulunan dikdörtgen biçimindeki tapýnaðýn hangi döneme ait olduðu bilinmiyor. Tapýnaðýn batýsýnda ikinci bir odeon, güneyinde dorik bir stoa, yapýlarýn biraz aþaðýsýnda Dionizinos tapýnaðý üzerinde kurulan kilise bulunuyor.

Ayrýca unutmadan þunu da ekleyelim ki tarihin en önemli astronom ve matematikçilerinden Eudoksos (MÖ 4000) ve ünlü mimar Sostrato da Knidos’ludur.

Turunç
Marmaris’e 20 km mesafedeki Turunç’a günlük tur tekneleri sýklýkla uðruyor. Ýri kumlu plajý ile ünlü olan beldeye, Marmaris’ten kara ve deniz yolu ile ulaþým mümkün. Turunç plajý ayný zamanda “Mavi Bayrak” ödülü sahibidir.

Kaunos
Kaunos, Köyceðiz Gölü’nü Akdeniz’e baðlayan Dalyan Kanalý’nýn hemen kenarýnda kurulmuþ bir antik liman kenti. Mitolojiye göre Miletos’un oðlu Kaunos tarafýndan kurulan kentin tarihi, arkeolojik buluntulara göre MÖ 10yy.’a kadar iniyor. Baþtan beri liman kenti olarak anýlan bu ören yerinde Arkaik, Klasik, Helenistik, Roma ve Bizans dönemlerine ait kalýntýlar bulunuyor. Diðer taraftan ören yerinin kuzey yöndeki sarp kayalara oyulmuþ kaya mezarlarý ilgi çekici bir görünüm sergiliyor.

Dalyan
Dalyan ilçesi deniz ve gölün birleþtiði doða harikasý yerlerden biri. Adýný doðal kanallar üzerinde yüzyýllardýr yapýlan Dalyan balýkçýlýðýndan alan yöre, Kaunos antik kentinin yaný sýra, soyu tükenmekte olan Caretta Caretta kaplumbaðalarý ile de tanýnýyor. Kaplumbaðalarýn uðradýðý son kumsallardan biri olan Ýztuzu, doðal kumsallarýyla ünlü. Dalyan birbirinden güzel göllere sahip. Labirenti andýran kanallarda doyumsuz tekne gezileri ve koylarda doðayla baþ baþa deniz keyfi Dalyan’da sizi bekliyor. Mavi yengeçlerin sýðýnaðý olan Dalyan deltasý, kuþ gözlemcilerinin de en favori alanlarýndan. Ancak Dalyan’a gelenlerin genelde en çok ilgisini çeken þey þifalý olduðu söylenen çamur banyolarý. Burada bir zamanlar 40 tane kaynak varken bugün 4’ü turistlere hizmet vermekte. Romatizma, siyatik, kireçlenme gibi rahatsýzlýklara iyi geldiði söylenen kaplýcalara 40-45’er dakikalýk kürlerle giriliyor. Günde 3 kür halinde süren bir haftalýk tedavinin ardýndan hastalýklarýn iyileþtiðine inanýlýyor.

Gökova "Bodrum'a gelip Gökova’ya açýlmamak, sarayýn kapýsýna gelip içeri girmemektir. " Halikarnas Balýkçýsý Doðu-bati yönünde yaklaþýk olarak 56 km uzunluðunda olan Gökova kýyý þeridi, Mavi Turlarýn vazgeçilmez rotasýdýr. Gökova'nýn kuzeyinde deniz seviyesinden 1000 metre yüksekliðe ulasan Kýran Daðý’nýn görünümü eþsizdir. Anadolu’nun baðrýna doðru uzanan Gökova Cova diye adlandýrýlan bu eþsiz körfez, Kerme körfezi olarak da anýlýyor. Gökova’da sanýlanýn aksine, körfez olmasýna raðmen, acýk deniz gibi her zaman hava bozabiliyor. Bazen daðlar arasýna sýkýþan rüzgârlar hortumlar bile oluþturuyor. Denizin Aðustos, Eylül aylarýnda uslandýðý Gökova'ya, kaptanlar yazýn sonuna kadar pek güvenmiyorlar. Denizin derinliðinin çok artabildiði Gökova’da, derin sularda yasayan birçok balýk turu karsýmýza çýkýyor. Kýyýlarýnda birçok antik kenti barýndýran Gökova, doða güzellikleri yani sýra birçok antik kenti ziyaretçilere sunar.

Akyaka
Türkiye’nin en Güney Batý ucundaki Muðla ilinin sýnýrlarý içinde yer alan Akyaka, Gökova körfezinin doðu ucundadýr. Marmaris ile Muðla’yý birleþtiren yolun yaklaþýk olarak orta noktasýnda bulunan Akyaka Beldesinin nüfusu kýþýn 1500 dolaylarýnda olup, yaz aylarýnda 3-4 bine ulaþmaktadýr. Gökova körfezinin bittiði yerde, 1000 m.lik Sakartepe daðý ile kuzeyden, Gökova ovasý ile güneyden kuþatýlan Akyaka, bu konumu ile belki de Türkiye’nin en güzel yerlerinden biridir. “Gökova” ovasýnýn sazlýklarýna gelen yüzlerce deðiþik kuþ çeþidi ile Akyaka ziyaretçilerine unutulmaz manzaralar sunar. Antik çaðlardan beri üzerinde yerleþim olduðuna inanýlan bu topraklarda Akyaka günümüzde yakýn yýllara kadar gözlerden uzak küçük bir balýkçý köyü olarak varola gelmiþtir. Akyaka’nýn “keþfi” ise 1970’lere dayanýr. O yýllarda çok küçük çaplý da olsa, bir turizm faaliyeti baþlamýþtýr. Çývar il ve ilçelerden gelen ziyaretçiler ile büyük þehirlerden kaçanlar, Akyaka’nýn bakýr doðasýna, yazýn bile hiç kesilmeyen tatlý meltemine akýn etmeye ve yavaþ yavaþ Akyaka’da yazlýk evler, turistik tesisler inþa etmeye baþlamýþlardýr. Ve sonunda, 1980’lerdeki turizm patlamasý ile birlikte Akyaka da bir patlama yaþamýþ, bugünkü “turistik belde” görünümünü almýþtýr. Yerli ve yabancý turistleri Akyaka’ya çeken “atraksiyonlar ” içinde “Kadýn Azmaðý”nýn sevimli konuklarý olan su samurlarýný da (lutra lutra) unutmamak gerekir. Ayrýca Akyaka’nýn güneyinde yer alan “Gökova” sazlýðýnýn göçmen kuþlarý, flamingolar ve pelikanlar da Akyaka’ya ayrý bir güzellik katarlar. Akyaka’nýn kuzeyindeki Sakartepe ise “yamaç paraþütçüleri” için biçilmiþ kaftandýr. Ayrýca “Kadýn Azmaðý” boyunca yer alan balýkçý restoranlarýnýn ünü bütün Türkiye’ye yayýlmýþ durumdadýr.

Datça Muðla ilinin güneybatýsýnda Gökova Körfezi ile Hisarönü Körfezi arasýnda Ege Denizi'ne doðru uzanan Datça Yarýmadasý havasý, denizi, turistik tesisleri, baþta Knidos antik kenti olmak üzere tarihi kalýntýlarý ve yerel özellikleri ile gezip görenlerin anýlarýndan kolay kolay silinmeyecek bir beldedir. Datça hemen hemen sýfýr nem, yüksek oksijen çadýrý olarak anýlan birkaç yerden biri olma özelliðinin yaný sýra endemik bitki türleriyle de dünya ekosistemleri içinde seçkin bir yere sahiptir. Klasik Grek mitolojisinde de olaðanüstü nitelikler taþýyan bir ülke olarak anýlýr. "Tanrý yarattýðý kulunun uzun ömürlü olmasýný isterse Datça Yarýmadasý 'na býrakýrmýþ " der tarihçi Strabon... Tarihle doðal güzellikleri iç içe yaþayabilirsiniz Datça'da. Renklerin en canlý tonlarýyla bezenmiþ doðada binlerce yýl ötesine doðru gizemli bir yolculuða çýkarken ayni zamanda sessizlikle bütünleþmiþ maviyle yeþilin kucaklaþtýðý dantel gibi koylarýn güzelliði karþýsýnda sonsuz huzuru tadabilir, katýksýz mutluluðu yaþayabilirsiniz.

Her türlü bilgi, yardým, destek ve sorularýnýz için buraya týklayarak iletiþim sayfamýzý ziyaret edebilirsiniz.
İletişim

Bozburun hak-
kında tüm soru
ve sorunlarınızı
bizlere iletebilir-
siniz.

İletişim formu
için hemen tıkla!
Bozburun’da
yatırım


Sizi Bozburun’da
bir ev veya arsa
sahibi olmaya
davet
ediyoruz...
Yaşam

Güzel insanların kasabası Bozburun'dan gerçek
insan

manzara
ları...
Email listemize katılın

Bu site Bozburun’da yaşayan Mimar Mete Tortop ve Mimar Yasemin Ertan tarafından hazırlanmıştır. Bozburun, Bordum, Datça ve Marmaris yakınlarında, henüz keşfedilmemiş, eşsiz güzellikte bir sahil kasabasıdır. Deniz, güneş, doğa, benzersiz koylar ve manzaralarla dolu Bozburun ile ilgili bilgi veya danışmanlık almak için buraya tıklayarak iletişim sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.